It is currently Wed 24 Jul 2024 9:48 am

All times are UTC
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 
Author Message
PostPosted: Sat 20 Jul 2024 7:59 pm 
Offline

Joined: Fri 21 Jun 2024 6:39 am
Posts: 1
Here are some Christmas carols in Scottish Gaelic (Gàidhlig) (except as otherwise noted). For holiday greetings, expressions, and songs in Irish (Gaeilge), see the Irish part of the forum. This thread is locked because it was getting spammed. If you have additional carols to add, start a separate thread and I'll merge them in if they fit the theme.

The carols here are not just traditional English ones that have been translated, but also include traditional Scottish ones. Many are from Fiona Mackenzie's CD *Duan Nollaig*, which has some really nice ones on it, both religious and those of the "Frosty the Snowman" type (including one to the tune of "She'll be Coming Round the Mountain").

**O Thigibh, A Chaomh-Shluagh**
*(O, Come, All Ye Faithful)*

O thigibh, a chaomh-shluagh,
Togarrach is aoibhneach,
O thigibh, O thigibh gu Bethlehem.
Thigibh is chì sibh
An naoidhean, Rìgh nan ainglean;

Sèisd (chorus):
O thugamaid dhà adhradh,
O thugamaid dhà adhradh,
O thugamaid dhà adhradh,
Rìgh na Glòir.

Fìor Dhia, O fhìor Dhia,
Soills’ on t-Soillse shìorraidh;
Cha bu ni ro shuarach leis a bhreith le Oigh:
Mac an Athar shìorraidh
Ginte, chan ann dèante;

O ainglean na glòrach,
Seinnibh caithream-buaidh dhà,
A’ lionadh nan Nèamh le fuaim ur cruitean oir.
Glòir agus moladh
Biodh do Dhia sna h-àrdaibh;

O fàilte do’n Tighearna
Rugadh gus ar saoradh;
Dhad Ainm-sa ro uasal gu robh cliù gu bràth.
Facal an Athar
Nis air teachd ‘san daonndachd

**Èisd ‘San Iarmailt Oran Binn**
*(Hark, the Herald Angels Sing)*

Èisd san iarmailt òran binn,
glòir gun chrìch do Rìgh nan Rìgh.
Sìth air thalamh ‘s tròcair shèimh,
Dia is daoine rèidh ri chèil’.
Duisgibh suas, a shluaigh, gu lèir,
‘s freagraibh caithream buaidh nan speur.
Togadh talamh ‘s Nèamh an guth,
rugadh Iosa Criosd an diugh.

Sèisd:
Èisd san iarmailt iòan binn,
glòir gun chrìch do Rìgh nan Rìgh.

Crìosd, dhan toir na Nèamhan cliù,
Crìosda, Tighearna mór nan Dùl.
Seall e tighinn aig crìoch nan linn,
Mac na h-òigh ‘s e bàidheil rinn.
Seall an diadhachd anns an fheòil,
sgàil na daonnachd air a ghlòir.
Ghabh e tlachd an comann dhaoin’,
Iosa, ar Imanuel caomh.

Fàilt’ do Phrìonns’ na sìth on àird!
Failt’ do sholas Grian an àigh!
Bheir e beatha do gach aon,
slàint’ fo sgèith do chlann nan daoin’.
Chuir e uaith’ a ghlòir le gràdh,
gus ar dìon bho chumhachd bàis.
Togar leis-san daoine suas,
‘s nì e iad nan gineal nuadh.

**Sàmhach an Oidhch’**
*(Silent Night)*

Sàmhach an oidhch’, naomha an oidhch’,
saoghal ‘na chadal; ‘s a-mach bho ar soills’,
Moire is Iòseph an stàball fàs,
faire os cionn an Leinibh le gradh,
cadal gu nèamhaidh sèimh,
cadal gu nèamhaidh sèimh.

Sàmhach an oidhch’, naomha an oidhch’,
buachaillean chunnaic an solas le boillsg’,
chual’ iad an t-òran bho ainglean na glòir,
fada is farsaing an naidheachd ro-mhór,
Crìosd am fear-saoraidh tha dlùth,
Crìosd am fear-saoraidh tha dlùth,

Sàmhach an oidhch’, naomha an oidhch’,
Aon Mhac Dhé, saor bho fhoill,
failte a’ ghràidh anns an aghaidh cho caoin,
latha nan gràs nis air tighinn duinn dlùth,
A Shlànaigheir, bhon thàinig Thu nuas,
A Shlànaigheir, bhon thàinig Thu nuas,

Sàmhach an oidhch’, naomha an oidhch’,
saoghal ‘na chadal; ‘s a-mach bho ar soills’,
Moire is Iòseph an stàball fàs,
faire os cionn an Leinibh le gradh,
cadal gu nèamhaidh sèimh,
cadal gu nèamhaidh sèimh.

Fiona Mackenzie has a very different translation of Silent Night, entitled *Ciùin an oidhch’*:

**Ciùin an oidhch’**
*(Silent Night)*

Ciùin an oidhch’, naomh an oidhch’,
saoghal sèimh, balbh gun soills’,
Moire is Iòsaph, a’ chàraid gaoil,
caithris an naoidhein bheannaichte, chaoimh,
suaint’ ann am fois tha bho Nèamh,
suaint’ ann am fois tha bho Nèamh.

Ciùin an oidhch’, naomh an oidhch’,
nochd an reul a b’àille soills’,
do na cìobairean shuas air a’bheinn,
‘s chualas ainglean le aoibhneas a’seinn:
“Crìosd ar Fear-saoraidh a th’ann;
Crìosd ar Fear-saoraidh a th’ann.”

Ciùin an oidhch’, naomh an oidhch’,
Aoin Mhic Dhè ‘s àille loinn,
gràdh a’dòrtadh oirnn bho do ghnùis,
aoibhneach an uair is Tu còmhnaidh rinn dlùth:
Fàilte dor Slànaighear caoin;
Fàilte dor Slànaighear caoin.

Silent the night, holy the night,
the world is calm, silent and dark,
Mary and Joseph, a couple in love,
watch over the child so blessed and loved,
surrounded by heavenly peace,
surrounded in heavenly peace.

Silent the night, holy the night,
the star that shines lovely and bright,
was seen by shepherds on the hill,
with angels singing their song of joy:
“Christ our Redeemer is here;
Christ our Redeemer is here.”

Silent the night, holy the night,
God’s only son is our delight,
love is shining from His face,
joyous the time You are here close to us:
Our beloved Savior is here;
Our beloved Savior is here.

**Baile Beag Bhethleim**
*(O Little Town of Bethlehem)*

A bhaile bhig san d’rugadh Ios’,
cia ciùin a ta do shuain,
os cionn do thosd ‘s do shuaimhneis,
na reultan àlainn shuas,
ach ann ad shràidean cumhang dorch’,
tha ‘n sòlas àigh tha buan,
dòlas is dòchas clann nan daoin’,
an seo a’ cath gu cruaidh.

Oir Iosa, naoidhean Moire chaoimh,
rugadh a-nochd fo d’ chléith,
is ged a chaidil clann nan daoin’,
bha ainglean naomh air sgéith,
‘s bha reultan deàlrach madainn ùir,
a’ co-sheirm shuas air nèamh,
a’ seinn gach glòir do Dhia nan Dùl,
is sìth do dhaoine sèimh.

Cia sàmhach, socair thùirling nuas,
tiodhlac an iongnaidh ghràidh,
Thu Dia compàirt do chloinn a thruais,
do’n bheannachd bhuain nach tràigh.
Cha chuala cluas a theachd do’n tìr,
ach, dh’aindeoin peacaidh gràidh,
tha Crìosd mo ghràidh a’ teachd gu sìor,
do’n chrìdhe dh’fhosglas dha.

A Naoidhein Naoimhe Bhethleheim,
tùirling a nuas a-ris,
tilg asainn lot spelling bee answers


Last bumped by amelia on Sat 20 Jul 2024 7:59 pm.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 

All times are UTC


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group