It is currently Sat 28 Jan 2023 3:46 pm

All times are UTC


Forum rules


This is a reference section. Please post questions and comments in the main forum.Post new topic Reply to topic  [ 11 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Author Message
PostPosted: Mon 06 Aug 2012 3:04 am 
Offline

Joined: Sat 17 Sep 2011 11:52 pm
Posts: 460
Breandán wrote:
Scooby wrote:
Sounds like fathach mór millteach damanta to me.

I just love the natural-sounding canúint this kid has.

Agreed :yes: (and I did see damanta mentioned elsewhere. )


I had a listen to that young fellow and transcribed the story as best I could. If it is already written somewhere, then that's grand. Sounds like there is a little bit of Árainn in there :). I haven't got round to 'breaking it down' yet, but this might be of some help to somebody as is:

SOUNDFILE of Scéal an Táilliúra:

https://www.box.com/s/dd07297a2e440daa061f


TRANSCRIPTION in Gaeilge and English language translation:

Bhí táilliúr ann fadó agus firín beag bídeach leisciúil a bhí ann.
There was a tailor once upon a time and a lazy tiny little man he was.
Ní dhéanadh sé tada ó bhliain go bliain ach a déanamh gaisce.
All he used to do from year to year was boast.
Lá amháin dúirt a mháthair leis:
One day his mother said to him:
‘T’anam an diabhail’ adeir sí, ‘cén fáth nach n-imíonn tú agus cúpla lá oibre a fháil duit féin?’
'For God's sake' says she, 'why do you not go and get yourself a few days' work?'
Bhí an táilliúirín an-ghortaithe.
The little tailor was very hurt.
Dheisigh sé suas é féin go maith agus fuair sé maide siúil, agus soir leis an bóthar ar thóir oibre.
He fixed himself up well and got a walking cane, and away with him down the road looking for work.
Ní raibh sé i bhfad soir nuair a chonaic sé ualach aoileach ar leataobh an bhóthair; agus bhí carnán mór míoltóga ina luí air.
He hadn't gone far when he spied a load of manure on the side of the road; and there was a big pile of midges sitting on it.
Tharraing an táilliúirín iarraidh dá mhaide ar an ualach aoileach agus mharaigh sé slám mór de na míoltóga.
The little tailor gave the load of manure a belt of his stick and killed a great lot of the midges.
Thosaigh sé ag comhaireamh ó cheann go ceann go dtí go bhfuair sé amach go raibh dhá chéad míoltóg maraithe aige.
He started counting one by one until he found out that he had killed two hundred midges.
‘Diabhaltaí an iarraidh sin’, adeir an táilliúir, agus choinnigh air soir an bóthar.
'A mighty blow that was,' says the tailor, and kept on (east the road) along the road.
Bhí sé ag imeacht leis go deo go dtí gur tháinig sé go dtí an caisleán mór seo.
He was going on and on until he came to this big castle.
Suas leis chuig doras an chaisleáin. Bhuail sé cnap ar an doras.
Up with him to the door of the castle. He knocked on the door.
Céard a thiocfadh chuig an doras ach fathach mór millteach damanta.
What came to the door but a mighty great big giant.
‘Agus céard atá tusa ag iarraidh?’ adeir an fathach.
'And what do you want?' says the giant.
‘Bhí mé ag súil le cúpla lá oibre,’ adeir an táilliúir.
'I was hoping for a couple of days work,' says the tailor.
Bhuel lig an fathach scairt mhór gáire as.
Well the giant bursted out laughing.
‘Agus céard atá tusa in ann a dhéanamh?’
'And what are you able to do?'
‘M’anam gur mharaigh mé dhá chéad len aon (leis an aon) iarraidh amháin.’
'Begod I killed two hundred with the one single blow.'
‘Óra a dhiabhail,’ adeir an fathach, ‘isteach leat go bhfeicfidh muid.
'O begod,' says the giant, 'in with you till we see.
M’anam gur diabhaltaí an t-éacht é sin.’
Begod a mighty achievement that is.'
Isteach leis an táilliúir.
In with the tailor. (The tailor went in.)
‘Anois an chéad mhaith atá le déanamh agat ná adhmad a thabhairt abhaile le haghaidh na tine.’
'Now the first deed that you have to do is to bring wood home for the fire.'
‘Dia dár réiteach,’ adeir an táilliúir ina intinn féin, mar bhí a fhios aige go maith nach mórán a bhí sé féin in ann a iompar.
'God save us,' says the tailor in his own mind, because he knew well that it wasn't much that he himself was able to carry.
‘ ’bhfuil aon rópa maith fáda agat?’ adeir an táilliúir leis an bhfathach.
'Have you a good long rope?' says the tailor to the giant.
‘Tá neart rópaí sa teach seo,’ adeir an fathach.
'There's plenty of ropes in this house,' says the giant.
‘Bhuel tabhair leat an rópa is faide sa teach.’
'Well bring the longest rope in the house with you.'
Bhuel fuair an fathach corna de rópa agus théis (tar éis) an speach a bhí ann bhí sé aigesean dá iompar agus rinne siad ar an gcoill.
Well the giant got a coil of rope and after the kickback that was in it he was carrying it and they made for the forest.
‘Ceangail cloigeann den rópa de cheann de na crainnte sin,’ adeir an táilliúir leis an bhfathach.
'Tie an end of the rope to one of those trees, says the tailor to the giant.
Cheangail an fathach cloigeann an rópa de cheann de na crainnte.
The giant tied the end of the rope to one of the trees.
‘Anois cas timpeall ar an gcuid eile go mbeidh an choill uilig isteach agat dom.’
'Now wind it round the rest so that you have the whole forest in it for me.'
‘Céard adeir tú?’ adeir an fathach.
'What are you saying?' says the giant.
‘Ar ndó nach fearr dom an choill uilig a thabhairt abhaile ar mo dhroim agus ní bheidh aon chall dom teacht anseo arís amárach.’
'Of course isn't it better for me to bring the whole forest home on my back and there will be no need for me to come here again tomorrow.'
‘Óra a dhiabhail á dhreas,’ adeir an fathach, ‘ar ndó má thugann tú abhaile uilig inniu í, ní bheidh tada fágtha le haghaidh an chéad bhliain eile.’
'Oh the divil take it,' says the giant, 'of course if you bring it all home today, there will be nothing left for next year.'
‘M’anam gur b’shin an t-aon chaoi amháin a n-oibreos mise,’ adeir an táilliúir.
'Begod but that is the only way I will work,' says the tailor.
‘Tabharfaidh mé féin beart abhaile liom,’ adeir an fathach.
'I will bring home a bundle myself,' says the giant.
Abhaile leo agus a fháiméad adhmaid ar an bhfathach; agus an táilliúirín agus é a’ feadaíl ag teacht ina dhiaidh.
Home with them (They went home) with a large load of wood on the giant; and the little tailor and he whistling coming after him.
Nuair a tháinig siad chomh fada leis an gcaisleán:
When they came as far as the castle:
‘Is diabhalta go deo láidir an fear thú,’ adeir an fathach.
'You're a hell of a strong man altogether,' says the giant.
‘Tá tarbh mór thuas sa ngarraí agam, agus tá sé cinnte orm le blianta é a cheansú.
'I have a big bull above in the closed field, and for years I have failed to tame it.
Meas tú an mbeadh baol ar bith go mbeadh tú in ann bualadh faoi?’
Do you think there'd be any chance that you would be able to tackle it?'
‘Óra a dhiabhail,’ adeir an táilliúir.
'Oh begod,' says the tailor.
‘Ceansóidh mise é,’ adeir sé. ‘Ní thógfaidh sé achar ar bith ormsa.’
'I will tame it,' says he. 'It won't take me any length at all.'
Suas leo chomh fada leis an ngarraí.
Up they went as far as the closed field.
Ar ndó nuair a tháinig siad chomh fada leis an ngarraí, bhí sconsa mór ard timpeall ar an ngarraí.
Of course when they came as far as the closed field, there was a big high fence round the field.
‘Fan anois go n-osclóidh mé an geata duit.’
'Wait now until a open the gate for you.'
‘Ara diabhal geata atá ag teastáil uaimse,’ adeir an táilliúir.
'Arra divil the gate I need,' says the tailor.
Suas leis an táilliúir ar thaobh an sconsa.
Up went the tailor on the side of the fence.
Ar ndó nuair a tháinig sé go dtí an t-uachtar, chonaic sé an tarbh mór damanta seo ag imeacht fiáin timpeall an gharraí agus a chloigeann faoi aige, agus é ag búireach.
However, when he came to the top, he saw this damned great big bull going wild around the field with his head down, and he bellowing.
‘Dia dár réiteach,’ adeir an táilliúir.
'My God!,' says the tailor.
Bhí cloch mhór dhamanta taobh istigh den chlaí.
There was a damned great big stone inside the ditch.
Agus nuair a fuair an táilliúir an tarbh an taobh uaidh, sciorr sé síos ar thaobh an sconsa.
And when the tailor got the bull on the far side, he skidded down on the side of the fence.
Chaith se de a sheaicéad agus chaith sé ar an gcloch é.
He threw off his jacket and threw it onto the stone.
Bhuel nuair a chonaic an tarbh an seaicéad caite ar an gcloch, anoir leis an garraí agus é ag búireach;
Well, when the bull saw the jacket thrown on the stone, over the field he comes with a bellow;
agus bhuail sé a chloigeann in aghaidh na cloiche agus thit sé mín marbh ar an talamh.
and he hit his head against the stone and fell down stone dead on the ground.
Lig an táilliúirín fead as.
The little tailor gave a whistle.
‘Gabh isteach,’ adeir sé leis an bhfathach. ‘Tá sé marbh agam.’
'Go in,' says he to the giant. 'I have him killed.'
Bhuel nuair a d’oscail an fathach an geata, agus chonaic sé an tarbh mín marbh ar an talamh, agus an táilliúirín agus é cuma sa dhamain.
Well when the giant opened the gate, and saw the bull stone dead on the ground, and the little tailor not bothered at all (and the little tailor 'divil the loss').
‘Maith an damnú dó,’ adeir an táilliúir, ‘ach mharaigh mé le an t-aon (leis an aon) cheann amháin é.’
'Damn him,' says the tailor, 'but I killed him with just the one.'
‘Ó go dtarrthaí Mac dílis Dé sinn,’ adeir an fathach. ‘Is uafásach an t-éacht é.’
'Oh God save us,' says the giant. 'That's a great feat.'
‘Fáisc ar do dhroim é,’ adeir an táilliúir. ‘Tabhair tú féin abhaile é,’ adeir sé. ‘Tá mo lámhsa cineál gortaithe aige.’
'Tie it/him up on your back,' says the tailor. 'Bring him home yourself,' says he. 'He has hurt my arm a little.'
D’fháisc an fathach an tarbh ar a dhroim. Abhaile leo.
The giant tied the bull on his back. Home they go.
Nuair a tháinig siad chomh fada leis an gcaisleán, ‘Má tá tú dath chomh maith sin anois,’ adeir an fathach, ‘triailfidh muid féin amach a chéile anocht.
When they came as far as the castle, 'If you are as good as that now,' says the giant, 'we will try each other out tonight.
Agus is é an chaoi a dtriailfidh muid a chéile ná bruithfear an tarbh.
And the way will will try each other out is that the bull will be cooked.
Déanfar dhá leith chothrom de is íosfaidh an chaon duine (an gach aon duine) againn leath de go bhfeicfidh muid cé againn is túisce a bheas réidh.’
Two even halves will be made of it and each person will eat a half of it so we will see which of us is first to finish.
‘Tá go maith,’ adeir an táilliúir.
'So be it,' says the tailor.
Bhí go maith is ní raibh go holc.
And so it was.
Um fhad is a bhí an tarbh dá bhruith amach leis an táilliúir sa gcró is chroch sé leis craiceann an tairbh is d’fhuaigh sé gur rinne (go ndearna) sé mála de,
While the bull was being cooked out went the tailor into the pen and took the hide of the bull and sewed it until he made it into a bag,
is scaoil sé an mála síos taobh istigh dá chuid éadaí.
and he let the bag down inside his clothes.
Leagadh anuas an bord mór damanta seo, is leagadh leath den tarbh ar chaon taobh (ar gach aon taobh) an bhoird is shuigh an bheirt isteach chuige.
This damned great big table was laid, and half of the bull was placed at each end of the table and the two sat in.
Thosaigh an fathach ag alpadh an tairbh is dá shlogadh.
The giant started devouring the bull and swallowing it.
Ar ndó ní raibh an táilliúirín, an créatúr, ag baint as ach corr-ruidín.
However, the little tailor, poor thing, was taking only the odd little thing.
Ghearrfadh an táilliúir stiall mhór feola anuas de thaobh an tairbh.
The tailor would cut a big strip of meat down off the side of the bull.
Bhainfeadh sé greimín amháin as is scaoilfeadh sé an chuid eile síos sa mála.
He would take one little bit of it and let the rest of it down into the bag.
Bhí an fathach ag alpadh is ag alpadh go raibh sé tugtha.
The giant was devouring and devouring until he was exhausted.
Bhreathnaigh sé anall ar an táilliúir is chonaic sé an bolg mór damanta seo ar an táilliúir.
He looked across at the tailor and he saw this damned big belly on the tailor.
‘Bhuel, d’fhirín beag, ní fhaca mé aon fhear ariamh sa saol a bhí in ann an oiread a ithe leat, cébí cá bhfuil tú dá chur ar chor ar bith.’
'Well, for a small little man, I never in the world saw a man who was able to eat as much as you, wherever you are putting it at all.'
‘Diabhal blas mairge adeirimse,’ adeir an táilliúir.
'Divil the harm, I say,' says the tailor.
‘Sílim nach mbeidh mo dhóthain agam ar chor ar bith. Má bhíonn aon phísín fágtha agat críochnóidh mise duit é.’
'I think that I won't have enough at all. If you have any little piece left I'll finish it for you.'
‘Ach céard atá tú a dhéanamh leis ar chor ar bith,’ adeir an fathach.
'But what are you doing with it at all,' says the giant.
‘Ar ndó tá mise in ann é a scaoileadh amach arís gan stró ar bith.’
'Sure I can let it out again no bother at all.'
Ag éirí, a' breith ar an scian, agus sháigh sé an scian isteach ina bholg.
Getting up, grabbing the knife, and he sticks the knife into his belly.
Ar ndó ní ina bholg a sháigh sé é ach isteach i gcraiceann an tairbh is thit an fheoil amach arís ar an urlár.
However, it wasn't in his belly he stuck it but into the skin of the bull and the meat fell out again on to the floor.
‘Ó go dtarrthaí Dia sinn,’ adeir an fathach. ‘Cén chaoi a rinne (a ndearna) tú é?’
'Oh God save us,' says the giant. 'How did you do it?'
‘Ar ndó tá tusa in ann an rud céanna a dhéanamh agus a bheith compordach i d’áit.
'Sure you are able to do the same and have a bit of comfort.'
Rug an fathach ar an scian. Sháigh sé an scian isteach ina bholg agus thit sé mín marbh ar an talamh.
The giant grabbed the knife. He stuck the knife into his belly and he fell stone dead on the ground.
Thosaigh an táilliúir ag gáire.
The tailor began to laugh.
‘Is agam an caisleán agus an talamh is gach a raibh ann,’ adeir an táilliúir, agus tá sé ag feadaíl riamh ó shin.
'The castle I have and the land and everything that was there,' says the tailor, and he is whistling ever since.

_________________
Bí cinnte de go nglacfaidh triúr le gach aistriúchán a thabharfar.
Be sure to get three in agreement with a translation given.


Last edited by Braoin on Fri 31 Aug 2012 8:55 pm, edited 13 times in total.

Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon 06 Aug 2012 4:26 am 
Offline
User avatar

Joined: Sun 28 Aug 2011 6:15 pm
Posts: 3558
Location: An Astráil
Thanks for that hard work, Braoin. I've split this topic off so that it can be moved to Guth Bhraoin later, when you've finished working on it.

For those who missed the lead-up to this:

viewtopic.php?f=28&t=1394

_________________

WARNING: Intermediate speaker - await further opinions, corrections and adjustments before acting on my advice.
My "specialty" is Connemara Irish, particularly Cois Fhairrge dialect.
Is fearr Gaeilge ḃriste ná Béarla cliste, cinnte, aċ i ḃfad níos fearr aríst í Gaeilge ḃinn ḃeo na nGaeltaċtaí.
Gaeilge Chonnacht (GC), go háraid Gaeilge Chois Fhairrge (GCF), agus Gaeilge an Chaighdeáin Oifigiúil (CO).


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon 06 Aug 2012 10:57 am 
Offline
User avatar

Joined: Sun 28 Aug 2011 8:29 pm
Posts: 2982
Jab iontach a Bhraoin :clap:

_________________
___________________________________________________________

It is recommended that you always wait for three to agree on a translation.
I speak Connemara Irish, and my input will often reflect that.
I will do an mp3 file on request for short translations.

___________________________________________________________


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon 06 Aug 2012 11:23 am 
Offline
User avatar

Joined: Mon 29 Aug 2011 4:54 pm
Posts: 3446
Location: Cill Dara
Unbelievable work, Braoin. Tá do thiomantas ar fheabhas! (I learned the word 'tiomantas' especially for this post!) 8-)

_________________
Is foghlaimeoir mé. I am a learner. DEFINITELY wait for others to confirm and/or improve.
Beatha teanga í a labhairt.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon 06 Aug 2012 1:27 pm 
Offline

Joined: Tue 06 Sep 2011 7:18 pm
Posts: 576
An-obair go deo. GRMA.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue 28 Aug 2012 11:55 pm 
Offline

Joined: Sat 17 Sep 2011 11:52 pm
Posts: 460
Finished at last! :)
I hope this is of some help. The lad is a grand wee storyteller. I wouldn't mind meeting up with himself sometime and standing him a pint and he'd be telling me a few yarns.

_________________
Bí cinnte de go nglacfaidh triúr le gach aistriúchán a thabharfar.
Be sure to get three in agreement with a translation given.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed 29 Aug 2012 12:05 am 
Offline

Joined: Fri 09 Mar 2012 6:16 pm
Posts: 1527
Braoin wrote:
Breandán wrote:
Scooby wrote:
Sounds like fathach mór millteach damanta to me.

I just love the natural-sounding canúint this kid has.

Agreed :yes: (and I did see damanta mentioned elsewhere. )


I had a listen to that young fellow and transcribed the story as best I could. If it is already written somewhere, then that's grand. Sounds like there is a little bit of Árainn in there :). I haven't got round to 'breaking it down' yet, but this might be of some help to somebody as is:

SOUNDFILE of Scéal an Táilliúra:

https://www.box.com/s/dd07297a2e440daa061f


TRANSCRIPTION in Gaeilge and English language translation:

Bhí táilliúr ann fadó agus firín beag bídeach leisciúil a bhí ann.
There was a tailor once upon a time and a lazy tiny little man he was.
Ní dhéanadh sé tada ó bhliain go bliain ach a déanamh gaisce.
All he used to do from year to year was boast.
Lá amháin dúirt a mháthair leis:
One day his mother said to him:
‘T’anam an diabhail’ adeir sí, ‘cén fáth nach n-imíonn tú agus cúpla lá oibre a fháil duit féin?’
'For God's sake' says she, 'why do you not go and get yourself a few days' work?'
Bhí an táilliúirín an-ghortaithe.
The little tailor was very hurt.
Dheisigh sé suas é féin go maith agus fuair sé maide siúil, agus soir leis an bóthar ar thóir oibre.
He fixed himself up well and got a walking cane, and away with him down the road looking for work.
Ní raibh sé i bhfad soir nuair a chonaic sé ualach aoileach ar leataobh an bhóthair; agus bhí carnán mór míoltóga ina luí air.
He hadn't gone far when he spied a load of manure on the side of the road; and there was a big pile of midges sitting on it.
Tharraing an táilliúirín iarraidh dá mhaide ar an ualach aoileach agus mharaigh sé slám mór de na míoltóga.
The little tailor gave the load of manure a belt of his stick and killed a great lot of the midges.
Thosaigh sé ag comhaireamh ó cheann go ceann go dtí go bhfuair sé amach go raibh dhá chéad míoltóg maraithe aige.
He started counting one by one until he found out that he had killed two hundred midges.
‘Diabhaltaí an iarraidh sin’, adeir an táilliúir, agus choinnigh air soir an bóthar.
'A mighty blow that was,' says the tailor, and kept on (east the road) along the road.
Bhí sé ag imeacht leis go deo go dtí gur tháinig sé go dtí an caisleán mór seo.
He was going on and on until he came to this big castle.
Suas leis chuig doras an chaisleáin. Bhuail sé cnap ar an doras.
Up with him to the door of the castle. He knocked on the door.
Céard a thiocfadh chuig an doras ach fathach mór millteach damanta.
What came to the door but a mighty great big giant.
‘Agus céard atá tusa ag iarraidh?’ adeir an fathach.
'And what do you want?' says the giant.
‘Bhí mé ag súil le cúpla lá oibre,’ adeir an táilliúir.
'I was hoping for a couple of days work,' says the tailor.
Bhuel lig an fathach scairt mhór gáire as.
Well the giant bursted out laughing.
‘Agus céard atá tusa in ann a dhéanamh?’
'And what are you able to do?'
‘M’anam gur mharaigh mé dhá chéad len aon (leis an aon) iarraidh amháin.’
'Begod I killed two hundred with the one single blow.'
‘Óra a dhiabhail,’ adeir an fathach, ‘isteach leat go bhfeicfidh muid.
'O begod,' says the giant, 'in with you till we see.
M’anam gur diabhaltaí an t-éacht é sin.’
Begod a mighty achievement that is.'
Isteach leis an táilliúir.
In with the tailor. (The tailor went in.)
‘Anois an chéad mhaith atá le déanamh agat ná adhmad a thabhairt abhaile le haghaidh na tine.’
'Now the first deed that you have to do is to bring wood home for the fire.'
‘Dia dár réiteach,’ adeir an táilliúir ina intinn féin, mar bhí a fhios aige go maith nach mórán a bhí sé féin in ann a iompar.
'God save us,' says the tailor in his own mind, because he knew well that it wasn't much that he himself was able to carry.
‘ ’bhfuil aon rópa maith fáda agat?’ adeir an táilliúir leis an bhfathach.
'Have you a good long rope?' says the tailor to the giant.
‘Tá neart rópaí sa teach seo,’ adeir an fathach.
'There's plenty of ropes in this house,' says the giant.
‘Bhuel tabhair leat an rópa is faide sa teach.’
'Well bring the longest rope in the house with you.'
Bhuel fuair an fathach corna de rópa agus théis (tar éis) an speach a bhí ann bhí sé aigesean dá iompar agus rinne siad ar an gcoill.
Well the giant got a coil of rope and after the kickback that was in it he was carrying it and they made for the forest.
‘Ceangail cloigeann den rópa de cheann de na crainnte sin,’ adeir an táilliúir leis an bhfathach.
'Tie an end of the rope to one of those trees, says the tailor to the giant.
Cheangail an fathach cloigeann an rópa de cheann de na crainnte.
The giant tied the end of the rope to one of the trees.
‘Anois cas timpeall ar an gcuid eile go mbeidh an choill uilig isteach agat dom.’
'Now wind it round the rest so that you have the whole forest in it for me.'
‘Céard adeir tú?’ adeir an fathach.
'What are you saying?' says the giant.
‘Ar ndó nach fearr dom an choill uilig a thabhairt abhaile ar mo dhroim agus ní bheidh aon chall dom teacht anseo arís amárach.’
'Of course isn't it better for me to bring the whole forest home on my back and there will be no need for me to come here again tomorrow.'
‘Óra a dhiabhail á dhreas,’ adeir an fathach, ‘ar ndó má thugann tú abhaile uilig inniu í, ní bheidh tada fágtha le haghaidh an chéad bhliain eile.’
'Oh the divil take it,' says the giant, 'of course if you bring it all home today, there will be nothing left for next year.'
‘M’anam gur b’shin an t-aon chaoi amháin a n-oibreos mise,’ adeir an táilliúir.
'Begod but that is the only way I will work,' says the tailor.
‘Tabharfaidh mé féin beart abhaile liom,’ adeir an fathach.
'I will bring home a bundle myself,' says the giant.
Abhaile leo agus a fháiméad adhmaid ar an bhfathach; agus an táilliúirín agus é a’ feadaíl ag teacht ina dhiaidh.
Home with them (They went home) with a large load of wood on the giant; and the little tailor and he whistling coming after him.
Nuair a tháinig siad chomh fada leis an gcaisleán:
When they came as far as the castle:
‘Is diabhalta go deo láidir an fear thú,’ adeir an fathach.
'You're a hell of a strong man altogether,' says the giant.
‘Tá tarbh mór thuas sa ngarraí agam, agus tá sé cinnte orm le blianta é a cheansú.
'I have a big bull above in the closed field, and for years I have failed to tame it.
Meas tú an mbeadh baol ar bith go mbeadh tú in ann bualadh faoi?’
Do you think there'd be any chance that you would be able to tackle it?'
‘Óra a dhiabhail,’ adeir an táilliúir.
'Oh begod,' says the tailor.
‘Ceansóidh mise é,’ adeir sé. ‘Ní thógfaidh sé achar ar bith ormsa.’
'I will tame it,' says he. 'It won't take me any length at all.'
Suas leo chomh fada leis an ngarraí.
Up they went as far as the closed field.
Ar ndó nuair a tháinig siad chomh fada leis an ngarraí, bhí sconsa mór ard timpeall ar an ngarraí.
Of course when they came as far as the closed field, there was a big high fence round the field.
‘Fan anois go n-osclóidh mé an geata duit.’
'Wait now until a open the gate for you.'
‘Ara diabhal geata atá ag teastáil uaimse,’ adeir an táilliúir.
'Arra divil the gate I need,' says the tailor.
Suas leis an táilliúir ar thaobh an sconsa.
Up went the tailor on the side of the fence.
Ar ndó nuair a tháinig sé go dtí an t-uachtar, chonaic sé an tarbh mór damanta seo ag imeacht fiáin timpeall an gharraí agus a chloigeann faoi aige, agus é ag búireach.
However, when he came to the top, he saw this damned great big bull going wild around the field with his head down, and he bellowing.
‘Dia dár réiteach,’ adeir an táilliúir.
'My God!,' says the tailor.
Bhí cloch mhór dhamanta taobh istigh den chlaí.
There was a damned great big stone inside the ditch.
Agus nuair a fuair an táilliúir an tarbh an taobh uaidh, sciorr sé síos ar thaobh an sconsa.
And when the tailor got the bull on the far side, he skidded down on the side of the fence.
Chaith se de a sheaicéad agus chaith sé ar an gcloch é.
He threw off his jacket and threw it onto the stone.
Bhuel nuair a chonaic an tarbh an seaicéad caite ar an gcloch, anoir leis an garraí agus é ag búireach;
Well, when the bull saw the jacket thrown on the stone, over the field he comes with a bellow;
agus bhuail sé a chloigeann in aghaidh na cloiche agus thit sé mín marbh ar an talamh.
and he hit his head against the stone and fell down stone dead on the ground.
Lig an táilliúirín fead as.
The little tailor gave a whistle.
‘Gabh isteach,’ adeir sé leis an bhfathach. ‘Tá sé marbh agam.’
'Go in,' says he to the giant. 'I have him killed.'
Bhuel nuair a d’oscail an fathach an geata, agus chonaic sé an tarbh mín marbh ar an talamh, agus an táilliúirín agus é cuma sa dhamain.
Well when the giant opened the gate, and saw the bull stone dead on the ground, and the little tailor not bothered at all (and the little tailor 'divil the loss').
‘Maith an damnú dó,’ adeir an táilliúir, ‘ach mharaigh mé le an t-aon (leis an aon) cheann amháin é.’
'Damn him,' says the tailor, 'but I killed him with just the one.'
‘Ó go dtarrthaí Mac dílis Dé sinn,’ adeir an fathach. ‘Is uafásach an t-éacht é.’
'Oh God save us,' says the giant. 'That's a great feat.'
‘Fáisc ar do dhroim é,’ adeir an táilliúir. ‘Tabhair tú féin abhaile é,’ adeir sé. ‘Tá mo lámhsa cineál gortaithe aige.’
'Tie it/him up on your back,' says the tailor. 'Bring him home yourself,' says he. 'He has hurt my arm a little.'
D’fháisc an fathach an tarbh ar a dhroim. Abhaile leo.
The giant tied the bull on his back. Home they go.
Nuair a tháinig siad chomh fada leis an gcaisleán, ‘Má tá tú dath chomh maith sin anois,’ adeir an fathach, ‘triailfidh muid féin amach a chéile anocht.
When they came as far as the castle, 'If you are as good as that now,' says the giant, 'we will try each other out tonight.
Agus is é an chaoi a dtriailfidh muid a chéile ná roinnfear an tarbh.
And the way will will try each other out is that the bull will be divided.
Déanfar dhá leith chothrom de is íosfaidh an chaon duine (an gach aon duine) againn leath de go bhfeicfidh muid cé againn is túisce a bheas réidh.’
Two even halves will be made of it and each person will eat a half of it so we will see which of us is first to finish.
‘Tá go maith,’ adeir an táilliúir.
'So be it,' says the tailor.
Bhí go maith is ní raibh go holc.
And so it was.
Um fhad is a bhí an tarbh dá bhruith amach leis an táilliúir sa gcró is chroch sé leis craiceann an tairbh is d’fhuaigh sé gur rinne (go ndearna) sé mála de,
While the bull was being cooked out went the tailor into the pen and took the hide of the bull and sewed it until he made it into a bag,
is scaoil sé an mála síos taobh istigh dá chuid éadaí.
and he let the bag down inside his clothes.
Leagadh anuas an bord mór damanta seo, is leagadh leath den tarbh ar chaon taobh (ar gach aon taobh) an bhoird is shuigh an bheirt isteach chuige.
This damned great big table was laid, and half of the bull was placed at each end of the table and the two sat in.
Thosaigh an fathach ag alpadh an tairbh is dá shlogadh.
The giant started devouring the bull and swallowing it.
Ar ndó ní raibh an táilliúirín, an créatúr, ag baint as ach corr-ruidín.
However, the little tailor, poor thing, was taking only the odd little thing.
Ghearrfadh an táilliúir stiall mhór feola anuas de thaobh an tairbh.
The tailor would cut a big strip of meat down off the side of the bull.
Bhainfeadh sé greimín amháin as is scaoilfeadh sé an chuid eile síos sa mála.
He would take one little bit of it and let the rest of it down into the bag.
Bhí an fathach ag alpadh is ag alpadh go raibh sé tugtha.
The giant was devouring and devouring until he was exhausted.
Bhreathnaigh sé anall ar an táilliúir is chonaic sé an bolg mór damanta seo ar an táilliúir.
He looked across at the tailor and he saw this damned big belly on the tailor.
‘Bhuel, d’fhirín beag, ní fhaca mé aon fhear ariamh sa saol a bhí in ann an oiread a ithe leat, cébí cá bhfuil tú dá chur ar chor ar bith.’
'Well, for a small little man, I never in the world saw a man who was able to eat as much as you, wherever you are putting it at all.'
‘Diabhal blas mairge adeirimse,’ adeir an táilliúir.
'Divil the harm, I say,' says the tailor.
‘Sílim nach mbeidh mo dhóthain agam ar chor ar bith. Má bhíonn aon phísín fágtha agat críochnóidh mise duit é.’
'I think that I won't have enough at all. If you have any little piece left I'll finish it for you.'
‘Ach céard atá tú a dhéanamh leis ar chor ar bith,’ adeir an fathach.
'But what are you doing with it at all,' says the giant.
‘Ar ndó tá mise in ann é a scaoileadh amach arís gan stró ar bith.’
'Sure I can let it out again no bother at all.'
Ag éirí, a' breith ar an scian, agus sháigh sé an scian isteach ina bholg.
Getting up, grabbing the knife, and he sticks the knife into his belly.
Ar ndó ní ina bholg a sháigh sé é ach isteach i gcraiceann an tairbh is thit an fheoil amach arís ar an urlár.
However, it wasn't in his belly he stuck it but into the skin of the bull and the meat fell out again on to the floor.
‘Ó go dtarrthaí Dia sinn,’ adeir an fathach. ‘Cén chaoi a rinne (a ndearna) tú é?’
'Oh God save us,' says the giant. 'How did you do it?'
‘Ar ndó tá tusa in ann an rud céanna a dhéanamh agus a bheith compordach i d’áit.
'Sure you are able to do the same and have a bit of comfort.'
Rug an fathach ar an scian. Sháigh sé an scian isteach ina bholg agus thit sé mín marbh ar an talamh.
The giant grabbed the knife. He stuck the knife into his belly and he fell stone dead on the ground.
Thosaigh an táilliúir ag gáire.
The tailor began to laugh.
‘Is agam an caisleán agus an talamh is gach a raibh ann,’ adeir an táilliúir, agus tá sé ag feadaíl riamh ó shin.
'The castle I have and the land and everything that was there,' says the tailor, and he is whistling ever since.


Jab iontach a Bhraoin, ana chuid ama chaite ar san! :good:

_________________
Is Fearr súil romhainn ná ḋá ṡúil inár ndiaiḋ
(Amhlaoibh Ó Súilleabháin)

Please wait for corrections/ more input from other forum members before acting on advice


I'm familiar with Munster Irish/ Gaolainn na Mumhan (GM) and the Official Standard/an Caighdeán Oifigiúil (CO)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu 30 Aug 2012 7:43 pm 
Offline

Joined: Tue 06 Sep 2011 7:18 pm
Posts: 576
Ceist bheag amháin maidir leis an líne: Agus is é an chaoi a dtriailfidh muid a chéile ná roinnfear an tarbh.

Aon seans go ndúirt an leaid bruithfear in ionad roinnfear?


Dála an scéil, bhain mé an-taitneamh as éisteacht leis an mbuachaill seo agus an script os mo chomhair. Ní fhéadfainn a leath de a thuiscint gan é!


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri 31 Aug 2012 8:53 pm 
Offline

Joined: Sat 17 Sep 2011 11:52 pm
Posts: 460
Scooby wrote:
Ceist bheag amháin maidir leis an líne: Agus is é an chaoi a dtriailfidh muid a chéile ná roinnfear an tarbh.

Aon seans go ndúirt an leaid bruithfear in ionad roinnfear?


Dála an scéil, bhain mé an-taitneamh as éisteacht leis an mbuachaill seo agus an script os mo chomhair. Ní fhéadfainn a leath de a thuiscint gan é!D'éist mé in athuair leis, a chara - begod ach tá an ceart ad... níl a fhios am beo cad a chuir an 'roinnfear' i mo chloigeann agus mé á bhreacadh síos LOL..... GRMA as sin, agus deiseoidh mé an phostáil...

_________________
Bí cinnte de go nglacfaidh triúr le gach aistriúchán a thabharfar.
Be sure to get three in agreement with a translation given.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun 02 Sep 2012 12:13 am 
Offline

Joined: Sat 17 Sep 2011 11:52 pm
Posts: 460
Braoin wrote:
Scooby wrote:
Dála an scéil, bhain mé an-taitneamh as éisteacht leis an mbuachaill seo agus an script os mo chomhair. Ní fhéadfainn a leath de a thuiscint gan é!


Buachaill thar cionn ar fad é. An-ghuth le scéal a inseacht aige. Meastú cá bhfuil sé inniu?

_________________
Bí cinnte de go nglacfaidh triúr le gach aistriúchán a thabharfar.
Be sure to get three in agreement with a translation given.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 11 posts ]  Go to page 1, 2  Next

All times are UTC


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group